A KSH Könyvtár weblapja a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ. További információért kérjük, kattintson ide. A könyvtár adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kérjük, kattintson ide.

KSH

KÖNYVTÁR

Foglalkoztatottság és munkanélküliség - dr. Fóti János – dr. Lakatos Miklós

A Foglalkoztatottság és munkanélküliség c. kiadványsorozat az Országos Foglalkoztatási Alapítvány támogatásával, a Központi Statisztikai Hivatal munkatársainak közreműködésével, a 2001. évi népszámlálás és a 2005. évi mikrocenzus eredményeinek felhasználásával került összeállításra.

Az első öt kötet a foglalkoztatottság és munkanélküliség értékelését lényegében a 2001. évi népszámlálással zárta le. Időközben sor került a 2005. évi mikrocenzusra is, amely – különös tekintettel az EU-hoz való 2004. évi csatlakozásunkra – bemutatja az újabb jelenségeket is, tehát mintegy kiegészíti, aktualizálja a korábban ismertetett eredményeket.

A kiadványsorozat kötetei reményeink szerint hasznos információkat szolgáltatnak az igazgatási és gazdasági szakembereknek, a tudományos kutatóknak, a társadalmi és politikai kérdésekkel foglalkozóknak, valamint e témakör iránt érdeklődők széles rétegeinek.

Tájékoztatásul közöljük a kiadványsorozat mind a hét kötetének címét és rövid összefoglalóját.

A kiadvány tömörített változatának letöltéséhez kérjük kattintson ide (2,1 MB)

További KSH kiadványok megtekinthetőek a Központi Statisztikai Hivatal kiadványtárában.

Örömmel vesszük a felhasználók észrevételeit, megjegyzéseit, amelyeket a további munkánkban hasznosítani kívánunk.
(Elérhetőségeink: 1024 Bp. Keleti K. u. 5-7., e-mail: miklos.lakatos@ksh.hu)

1. A MUNKAERŐPIAC MÚLTJA, JELENE

Kiadványunk egy hét kötetből álló sorozat első kötete, amely a statisztika eszközével mutatja be a munkaerőpiac helyzetét, a foglalkoztatottságot meghatározó társadalmi-gazdasági tényezőket. Az adatok forrásai a teljes körű magyarországi népszámlálások anyaga, a két népszámlálás közötti időszakban, általában az évtized közepén tartott, reprezentatív mintán alapuló. mikrocenzusok eredményei, valamint a különböző folyamatos, illetve rendszeresen, meghatározott időközönként ismétlődő adatszolgáltatásokból, felmérésekből származó információk.

A jelen kiadvány – a legutóbbi népszámlálás eredményein túl – részletesen bemutatja azokat a múltbeli munkaerő-piaci folyamatokat is, amelyek segítik megérteni a „munka világát” jelenleg meghatározó körülményeket. A kötet különösen sok információval szolgál a rendszerváltást megelőző, illetve az azt követő évtizedről.

A magyarországi munkaerői-piaci folyamatok alakulása nem érthető meg más nemzetek, különösen a volt szocialista országok munkaerő-piacán végbement változások bemutatása nélkül, ezért kiadványukban részletes adatokat közlünk az Európai Unió és a csatlakozó tíz ország munkaerő-piaci helyzetéről is.

2. A FOGLALKOZTATOTTAK FŐBB JELLEMZŐI

Kiadványsorozatunk második kötete a foglalkoztatottak strukturális jellemzőit alapvetően két fő ismérv, a foglalkozási és a nemzetgazdasági összetétel köré csoportosítja, és mindkét fő ismérvet a népességcsoport legmagasabb iskolai végzettsége szerinti részletezésben, kombinációs táblázatokban is bemutatja. A kiadványban részletes adatok találhatók a foglalkoztatottak összetételében az elmúlt két évtizedben bekövetkezett jelentős változásokról, a foglalkozási struktúra átalakulásáról.

A kiadványban bőséges információk találhatók a foglalkoztatottak területi elhelyezkedéséről, összetételének területi (régió, megye, statisztikai kistérség) különbségeiről, a kiegészítő mezőgazdasági munkavégzés jelentőségéről, néhány nehéz helyzetben lévő foglalkoztatotti réteg (fogyatékosok, cigány nemzetiségűek) demográfiai, foglalkozási jellemzőiről.

A foglalkoztatottak főbb jellemzőit nemzetközi adatokkal összehasonlítva is közzé tesszük.

3. MUNKA NÉLKÜL

Kiadványsorozatunk harmadik kötete a munka világán kívül rekedt, illetve onnan visszavonult lakossági csoportok adatait mutatja be, összefoglalva a munkanélküliség alakulásának az 1990-es évtized első, illetve második felére vonatkozó főbb jellegzetességeit, kiemelten kezelve a munkát keresők, illetve a munkanélküliek háztartási, családi és területi jellemzőit. A kiadványban adatok találhatók a hátrányos helyzetű népességcsoportok (fogyatékosok, cigány nemzetiségűek) munkanélküliségének főbb jellemzőiről, azok legfontosabb összefüggéseiről. Külön fejezet foglalja össze a nyugdíjasok főbb demográfiai, foglalkozási (utolsó foglalkozás szerinti) adatait, különös tekintettel a háztartási, családi és lakáskörülményeikre.

4. TERÜLETI MOBILITÁS A MUNKA VILÁGÁBAN

Kiadványsorozatunk negyedik kötete a foglalkoztatottak lakóhely-változtatásának (vándorlásának), valamint a lakóhely és munkahely közötti mozgásának (ingázásának) fő irányait, sajátosságait mutatja be. Éppúgy mint a sorozat korábban megjelent köteteiben, az olvasó ebben a kiadványban is részletes történeti áttekintéssel találkozhat, tekintettel arra, hogy az utóbbi évtizedek népszámlálási programjai mindig tartalmaztak e témával kapcsolatos kérdéseket. A kiadványban részletes adatok találhatók a naponta ingázók demográfiai és foglalkozási összetételéről, nemzetgazdasági ág szerinti struktúrájáról. Részletesen elemezzük mind az ingázók, mind a lakóhelyükön dolgozók közlekedési szokásait (közlekedési eszköz, utazásra fordított idő), kiemelt figyelmet fordítva a főváros és a nagyobb városok helyzetére.

5. ÉRTÉKELÉSEK, KÖVETKEZTETÉSEK, JÖVŐKÉP

Kiadványsorozatunk ötödik kötete, amelyben összefoglaljuk és értékeljük a korábban közreadott, a foglalkoztatottsággal, a munkanélküliséggel, a foglalkoztatottak vándorlásával és ingázásával kapcsolatos legfontosabb információkat, az adatok közötti összefüggéseket, következtetéseket. Összefoglaló elemzést közlünk a munkaerőpiac jelenéről, ismertetve azokat a tendenciákat, amelyek legmarkánsabban jellemzik annak aktuális helyzetét. Külön fejezet foglalkozik a munkaerő-piaci prognózisokkal, amelyek segítségével hosszabb időtávon kíséreljük meg modellezni a foglalkoztatottság és a munkanélküliség jövőbeni helyzetét.

A kiadványban módszertani összefoglaló található a munkaerővel kapcsolatos statisztikai adatfelvételek jelenlegi helyzetéről, problémáiról, utóbbiak megoldásának módszertanáról.

6.A MUNKAERŐPIAC VÁLTOZÁSAI, 2001-2005 KÖZÖTT

Kiadványsorozatunk hatodik kötetének megjelenését az indokolja, hogy már rendelkezésre állnak a 2005.évi reprezentatív mintán alapuló mikrocenzus eredményei. Így folytatni tudjuk a 2001. évi népszámlálás óta bekövetkezett változások elemzését.

A kiadvány számot ad a népesség társadalmi-gazdasági összetételének alakulásáról. Összefoglalja a gazdasági aktivitás, inaktivitás és foglalkoztatás tekintetében 2001–2005 között bekövetkezett főbb változásokat. A mikrocenzus alapján behatóan értékeli a foglalkoztatottság és munkanélküliség jellemzőit. Az európai uniós csatlakozást tekintve súlyt helyez a megfelelő nemzetközi összehasonlításra is.

7. A FOGLALKOZTATOTTAK STRUKTURÁLIS JELLEMZŐI

A 2001-2005. évi időszakot magában foglaló elemzés hetedik kötete a foglalkoztatottak strukturális jellemzőit tárgyalja. Tekintettel az oktatás, az iskolai végzettség és a foglalkoztatás kapcsolatára, kiadványunkban részletesen szólunk a foglalkoztatottak iskolai végzettségéről, foglalkozásuk és szakképzettségük összefüggéseiről. A kiadvány más ismérveket (például foglalkozási viszony, munkaidő hossza szerinti összetétel) is elemez. A mikrocenzusnak a munkáltató tulajdoni jellegével és külföldi érdekeltségével kapcsolatos kérdésére alapozva az állami és magánszféra foglalkoztatottjainak jellemzőit is vizsgáljuk. A sorozat korábbi köteteihez hasonlóan fontos feladatnak tekintjük, hogy a foglalkoztatottak főbb jellemzőit ne csak országos, hanem területi szinten is bemutassuk. A foglalkoztatottak főbb jellemzőit – különös tekintettel az Európai Únióhoz Magyarországgal egy időben csatlakozott államokra – nemzetközi összehasonlításban is közzé tesszük.

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail:

Adatvédelmi szabályzat

Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00 - 19:00
Kedd: 8:00 - 19:00
Szerda: 12:00 - 19:00
Csütörtök: 8:00 - 19:00
Péntek: 8:00 - 16:00

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail:

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail:

Copyright © 2013–2022 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár