KSH

KÖNYVTÁR

Központi Statisztikai Hivatal

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet

Központi Statisztikai Hivatal – KSH Könyvtár
főigazgatói megbízással (magasabb vezető)

közalkalmazotti munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre (5 év) szól.

A munkavégzés helye:

1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti, irányítja és ellenőrzi a Könyvtár szakmai és gazdasági tevékenységét, felelős a Könyvtár munkatervének teljesítéséért, a szakmai munka színvonaláért, a hazai és nemzetközi kapcsolatokért, a dolgozók szakmai fejlődéséért, a munkafegyelem megtartásáért, a Könyvtár eredményes gazdálkodásáért és anyagi eszközeiért. Képviseli a Könyvtárt hatóságokkal és harmadik személlyel szemben, jogosult a Könyvtár nevében kötelezettség vállalására. A Könyvtár dolgozói tekintetében gyakorolja – a KSH elnökének kizárólagos hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok kivételével – az összes munkáltatói jogot az érvényes jogszabályoknak megfelelően. Irányítja a felmerülő bérszámfejtési, társadalombiztosítási és munkaügyi feladatokat végző külső megbízottat. Felel a Könyvtár pályázatainak összehangolásáért, lebonyolításáért, kidolgozza és végrehajtja a Könyvtár fejlesztési tervét, képviseli a Könyvtárt a különböző fórumokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló” 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
 • tárgyalási szintű angol nyelvtudás (legalább középfokú komplex nyelvvizsga),
 • országos szakkönyvtárban szerzett legalább 5 éves szakmai és legalább 3 éves vezetői tapasztalat,
 • kiemelkedő szakirányú tudományos, publikációs és előadói tevékenység,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet igazolása, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-ban foglaltaknak megfelelően,
 • a Kjt.-ben foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hazai és nemzetközi könyvtár-szakmai kapcsolatok,
 • részvétel a hazai és nemzetközi statisztikai tudományos szervezetek tevékenységében,
 • középfokú német/francia/latin nyelvvizsga,
 • a könyvtári minőségirányítás területén szerzett ismeretek, képzés

Elvárt kompetenciák:

 • Vezetői feladatok ellátásához szükséges döntési, tárgyalási, szervező és kapcsolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A Könyvtár vezetésével, szakmai fejlesztésével, jövőjével kapcsolatos elképzelések összegzése.
 • Tudományos tevékenységet bemutató publikációs jegyzék.
 • Közszolgálati önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti)
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény.
 • Végzettséget, valamint az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban részt vevők a pályázó anyagait megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2018. április 1-jén betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csutorás Gábor osztályvezető nyújt, a 061-345-1146-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Csutorás Gábor részére a tárgyban feltüntetve a „KSH 952” azonosító számot az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, a pályázatokat véleményező bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás – Közszolgálati Állásportál: 2018. január 10.
 • A KSH honlapja – 2018. január 10.
 • KATALIST információs honlap: 2018. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A KSH Könyvtár országos szakkönyvtárként gyűjti, feltárja a statisztikával, illetve határterületeivel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat, valamint szakterületén szakirodalmi és információs szolgálatokat végez, illetve közvetít. Kötelespéldányra jogosult és közművelődési feladatokat ellátó könyvtárként nyilvántartja és rendelkezésre bocsátja a gyűjteményében lévő dokumentumokat, kielégíti a legszélesebb olvasói igényeket. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagjaként az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a könyvtári dokumentumok hozzáférhetőségét kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés révén, valamint a gyűjteményből kivont dokumentumok hasznosítását a könyvtár kölcsönzés révén, valamint a gyűjteményből kivont dokumentumok hasznosítását a könyvtári rendszer számára. A Könyvtár feladatkörét a KSH elnökének a KSH Könyvtár alapító okiratáról szóló 2684-2/2017. KSH határozata állapítja meg.

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

adatrögzítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024, Keleti Károly utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • beiratkozások teljes körű intézése,
 • tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

 • kiemelkedő kommunikációs készség, udvarias fellépés.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • érdeklődés a könyvtári szolgáltatások iránt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló irat(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 27.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gabnai Judit részére a e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás – 2018. január 12.
 • KATALIST információs honlap: 2018. január 12.

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

állománygyarapító könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 , Keleti Károly utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Állománygyarapítás: a könyvtár dokumentumbeszerzésének teljes körű ügyintézése az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően. - a könyvtár gyűjtőkörének megfelelő külföldi szakirodalom (könyvek, folyóiratok) beszerzése, - a könyvbeszerzésekkel kapcsolatos pályázatok teljes körű lebonyolítása, -az elektronikus adatbázisok beszerzése, próbahozzáférések kérése, kapcsolatok kiépítése és gondozása nemzetközi kiadók képviselőivel, - a könyvtárnak ajándékozott könyvekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, - személyre szabott szakstatisztikai információcsomagok(tematikus hírek, szakcikkek, új könyvmegjelenések) összeállítása és kiküldése az igénylőknek.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtáros szakirányú képesítés,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • állománygyarapítás terén szerzett gyakorlat,
 • további idegen nyelv ismerete,
 • magas szintű informatikai ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

 • kiemelkedő kommunikációs képességek,
 • önálló, felelős munkavégzés,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • terhelhetősé.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 27.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Gabnai Judit részére a e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közigállás – 2018. január 12.
 • KATALIST információs honlap: 2018. január 12.

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.

Titkárság
Telefon: +36 (1) 345-6105
E-mail: Az e-mail cím megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascript használatát!

Nyitva tartás

Hétfő–csütörtök:
Péntek:
Szombat–vasárnap:

8:00–19:00
8:00–16:00
zárva

Tájékoztatás
Telefon: +36 (1) 345-6036
E-mail: Az e-mail cím megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascript használatát!

Kölcsönzés
Telefon: +36 (1) 345-6339
E-mail: Az e-mail cím megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascript használatát!

Copyright © 2013–2017 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár